THE SON OF THE KHMER EMPIRE Be informed that FB Account Sokheoun Pang is Fake Created by CPP Supporter​ to Defame and Complicate Me. Mine is Khmer Sovannaphumi

​​​បើខ្មែរមានមេដឹកនាំល្អ​​​ ខ្មែរអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរ!

Posts Tagged ‘ប្រាសាទព្រះវិហារ

Full Excellence says:លឺគេនិយាយ១០០ដងមិនស្មើនឹងបានទៅឃើញម្តង!

leave a comment »

គួរឲ្យខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ ដែលទាហានការពារ ទឹកដី រហេមរហាម រកម្ហូប៣ពេលឲ្យ បានគ្រប់មិន បាន បង្ខំចិត្តដើរ សុំទានភ្ញៀវ ទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីបានរស់ ពី១ថ្ងៃទៅ ១ថ្ងៃទៀត។ គាត់ប្រាប់ថា អង្ករគ្រប់គ្រាន់ តែម្ហូបគ្មានទេ ១ថ្ងៃ របបបានតែសាច់១ ខាំកន្លះ គ្មានបន្លែចែកឲ្យទេ។ ឱអនិច្ចា ខ្ញុំអាណិតពួកគាត់ តែក៏គ្មានលទ្ធភាពនឹង ជួយពួកគាត់ដែរ  ដាក់លុយតាម១២ ម៉ឺនរៀល ចែកពួកគាត់ម្នាក់ ១ពាន់រៀល អស់រលីង  មិនបានគ្រប់គ្នាទៀត។  សូមសរសើរទឹកចិត្ត ពួកគាត់ណាស់ ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លាន  ដើម្បីជាតិ មាតុភូមិ។ តើពេលណាទៅទើប ពួកគាត់មានអាហារ៣ពេលសមរម្យនិងគេ?
————————————————————
សុំទោសខ្ញុំមិនមានបំណងរិះគន់ទេ គ្រាន់តែអាណិតពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ

What the Thais Believe: The Aggressor becomes the aggressed!

leave a comment »

The arrest of the two suspects of the bomb mastermind at the Phum Jai Thai Party draw many analysis from the Thai sides by putting

Cambodian soldiers station at Prasat Preah Vihear after Thai invasion July 2008

doubt over Hun Sen’s political attitude towards Thailand. One of them is the TAN News which republsihes  “What Now With Cambodia” the news is originally written in Thai published in the ‘Tang Khao’ column, Kom Chad Luek newspaper, page 2, July 6th, 2010″,
which is translated and rewritten by Wacharapol Isaranont. Bwlow is a short excerpt from the article.

Maybe it’s time for Thailand to understand that its relationship with Cambodia will never be on a friendly footing, especially when the Cambodian leader’s recent behaviors openly demonstrated unrelenting hostility towards one of its closest neighbors, Thailand. And he is becoming increasingly menacing each day, having seen that the Thai authorities do not have the nerve to respond in kind. It is unfathomable why the Thai government is hesitant to get tough with Cambodia. Maybe it is purely due to the lack of courage or maybe it is about vested interests.

It is unbelievable how the government and the military still can tolerate Cambodia’s defiance stance while most of Thais have long been at the end of their ropes.

It is understandable that previous governments of Samak Sundaravej and Somchai Wongsawat, both known to act on the cues of ousted prime minister Thaksin Shinawatra, would take no actions and even favor Cambodian Prime Minister Hun Sen by agreeing to deals that Thailand would stand to lose.

But when the Abhisit Vejjajiva government took over in late 2009, it should have put a stop to Hun Sen’s aggression towards Thailand.

NOTE: It seems that until now some of Thai people still live in a cave or are  jungle people  and really don’t know who is the real aggressor/ trouble-maker (Hun Sen or Abhisit and extremist PAD) between Cambodia and Thailand.

Personally, I don’t support Hun Sen for his dictatorship rule, but to say that he is aggressive towards Thailand without analyzing the real causes created by Thailand I am absolutely against it.

Cambodia ‘killed 88 Thais’ at border កងទ័ពខ្មែរសំលាប់កងទ័ពសៀម៨៨នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែន

leave a comment »

Bangkok Post

A senior Cambodian army official said Wednesday his troops have killed at least 88 Thai soldiers over the past two years in clashes near an ancient temple on a disputed frontier.

Cambodian General Chea Tara talks at the office of the Council of Ministers in Phnom Penh. Tara said Wednesday his troops have killed at least 88 Thai soldiers over the past two years in clashes near an ancient temple on a disputed frontier.

General Chea Tara, a Cambodian deputy commander-in-chief who oversees military operations in the area near the Preah Vihear temple, said that 38 Thai soldiers were killed in October 2008 and another 50 in April 2009.

“We helped them to find the bodies but they still hide the figure,” he said at a briefing of government officials and lawmakers about developments in the border spat. He said only two Cambodian soldiers were killed in the clashes.

The Thai military has previously said that only three of its soldiers were killed in the 2009 gunbattle. Thai army spokesman Colonel Sunsern Kaewkumnerd denied the new claims.

“The information is not true. If that many Thai soldiers were killed, it would have been big news since then,” he said.

Chea Tara said that soldiers on both sides have remained on “high alert”, but added that the situation near the temple was now quiet.

“Cambodian troops have enough ability to protect the territory and we have all kinds of modern weapons to counter Thai soldiers,” he added.

Cambodia and Thailand have been locked in nationalist tensions and a troop standoff at their disputed border since July 2008, when Cambodia’s 11th century Preah Vihear temple was granted UNESCO World Heritage status.

The Thai-Cambodia border has never been fully demarcated, partly because it is littered with landmines left over from decades of war in Cambodia, which ended in 1998.

Earlier this month Cambodia mounted a rare public test of rockets to protect against “invaders”, while Prime Minister Hun Sen has made several fiery speeches accusing Thai leaders of infringing on his territory.

The World Court ruled in 1962 that the temple belonged to Cambodia, although its main entrance lies in Thailand. The exact boundary through the surrounding grounds remains in dispute.

Relations deteriorated further in November after Hun Sen appointed ousted Thai premier Thaksin Shinawatra as his economic adviser and refused to extradite him to Thailand, which he fled to avoid a jail term for corruption.

Abhisit urged to oppose to Preah Vihear administration plan

with 2 comments

It has been quiet for a while concerning  with the conflict between Siam and Cambodia over the Siamese invasion on Preah Vihear Khmer temple. Now it starts again when Cambodia is cheduled to submitt its administrative and conservative plan to UNESCO.”  The Nation has it below:

Since Cambodia was to propose the administration and conservation plan for Preah Vihear on February 1, PM Abhisit Vejjajiva should express Thailand’s stance that Thailand has never agreed and joined in the plan making, an academic said Monday.

Well, we Khmer know that the theift never gives up stealing. So it doesn’t need you to reassure it to us. However, you Siamese people should also know that Cambodia has never asked you to join the plan or care whether you Siam agree or not with it, because Preah Vihear khmer temple has nothing to do with you Siam.

ML Wanwipa Charoonroj of Thammasat University’s Thai Studies Institute said the Cambodian plan would be submitted to the UNESCO headquarters in Paris to seek the World Heritage Committee approval in the 34th general meeting in Brazil’s Brasilia City. Read the rest of this entry »

Kasit is a cause root of Khmer-Siam Conflicts: A Siamese Professor

with one comment

កងទ័ពកម្ពុជា

A siamese political science professor at Choulalonkorn University was quoted that Kasit Piromya was the cause root of the deplomatic conflict between Cambodia and Siam for his role with PAD and the irresponsible act in the spy case.

I partly agree with him, but according to what I have observed the Khmer-siam conflict which has come to the lowest downdrade   this years is caused not only by Kasit, but also other key persons involved in like Thakksin, Sondi Boonyaratglin, Samark, Somchai,  Abhisit, PAD Leader, and Hun Sen.

  1. The first provokers is Thaksin and then continued by the coup leader. Actually, Cambodia tried to list the temple as Word Heritage Site for the first time in 2006, but failed to be accepted due to siamese objection.Then Cambodia failed it again in 2007 caused by the protest of the siamese coup regime of General Sondi.
  2. This protest again is continued by the Thaksin proxi government under Samak Sudaravej from January to Sepemter 2008. This led to a compromise by Cambodian government for accepting to draw a new map, which legally contrasts to the internationally renognized Siamese-French 1907 map, and signed a Jiont Communique in France, 2008. However, the proxi Thaksin government under Samark did not feel happy and still demanded for a Joint Management of the Khmer temple listing.   Read the rest of this entry »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,394 other followers