THE SON OF THE KHMER EMPIRE Be informed that FB Account Sokheoun Pang is Fake Created by CPP Supporter​ to Defame and Complicate Me. Mine is Khmer Sovannaphumi

​​​បើខ្មែរមានមេដឹកនាំល្អ​​​ ខ្មែរអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរ!

About Me អំពីខ្ញុំ

with 52 comments

My name is Pang Sokheoun. I was born in 1976, Takeo province, in the southern of  Cambodia, the land of the birth of the Khmer Empire.

I achieved my Philosophy Bachelor Degree in 2000 and continued my Master Degree in Public Affairs in the Philippines from 2001 to 2004. I came back to Cambodia in April, 2004 after my gratuation. Then I worked as the President of Students’ Movement for Democracy, the President of Youth Council of Cambodia, Lecturer of Philosophy for Cambodian Mekong University, and I also worked with some SRP congressmen, esp., H.E. Mao Munyvann.

I studied Polical Science (Samhällkunskap) at Umeå University. During my stay, I used to work for the municipalcity. In 2006, I worked for Social Democratic Party (SDP) as an assistant to Lief Linholm, the President of SDP and the congressman working as President of Political Section in Ornskoldsvik Municipalcity and, in 2007, I worked for the Municipalcity Office with Leif Linholm again and as an assistant to Elvy Soderstrom, the Municipalcity Major .

Besides, I was also invited to be a speaker for some special occasions such on the Community Day, the United Nations Day, the International Labour Day, and the International Children Day! The topics that I often presented are the political situation, the human rights issues, and the educational system in Cambodia.

Advertisements

Written by Kolbot Khmer

August 12, 2008 at 7:54 pm

52 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. See our web at http://www.SKNParty.com we have new flag SAngkhum Khmer Niyum flag/ The UNITED PEOPLE FLAG!

 2. Congratulation! You get a good name (The Son Of The Empire) .
  We Like That name , It makes a good new Idea!
  As We are the Son of Empire ,We should not let The Son Of Thieves(Robber)/Betrayer/The Son Of the Traitor ,like seam Thai/Youn Viet as our boss ! We all have to stand up and United The Son Of The Empire?
  And We all Khmer should reconstruct ,defend,take back all our territory that belong to Khmer Empire from Thai/Siem,from youn/Viet,from Lao?

 3. Please Remember Now We have three Samdech!

  The Number one is (1) Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Norodom Sahanouk Preahmahaviraksat from Hanoi , The founder Sangkhum Reastr Niyum Party. Sangkhum Reastr Niyum Flag is Our National flag Since 1948.

  The Number Two is (2) Samdech Akkak Moha Sena Padei Techo Hun Sen from Hanoi, Vice-Presidend of The Cambodian People Party.

  And The Number Three is (3) Samdech Jayavarmen VII Oeurn Sarath from Americ. If anyone want to see Samdech Jayavarmen VII Oeurn Sarath from Americ flag ,go to http://www.SKNParty.com

 4. Congratulation ! You get the good name THE SON OF THE EMPIRE!
  For all Cambodia/the United People/Khmer/Kampuchea?
  Remember!
  (1) Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Preahmahavisaksat from Hanoi, founder of the Sangkhum Reastr Niyum Party.
  (2) Samdech Akkak Moha Sena Padei Techo Hun Sen from Hanoi , Vice-President of the Cambodian People Party.
  (3) Samdech Jayavarmen VII Oeurn Sarath from Americ, founder of the Sangkhum Khmer Niyum Party. If Anyone want to see THE FLAG OF Samdech Jayavarmen VII Oeurn Sarath from Americ go to http://www.SKNParty.com

 5. Pang u r a lier. The birth land of Khmer Empire it is in Phnom Nokor. It is in North east of Thailand. Khom Empire it was not Khmer Empire. Khmer was a jungle tribes that live in the South of Cambodia. Khmer were labor class citizen to Build the Angkor Wat and other Temples. After the Khom Empire destroyed by the Siamese then The Khmer tribe come out and claimed that the Temples that belong to Khmer. it was belong to Khom and Khom now day they r mixed with Siamese and they live in North East of Thailand

  Adam Noah

  January 29, 2010 at 10:39 pm

 6. You must be kidding. Are you a siamese, so please google it–….just type khmer or khmer empire and you know who khmer is. Khmeris khom and khom is khmer. If you are a siamese that I am so sorry that you people are blinded by your extremist politicians to be brainwhashed until the modern day….so sorry for you!!!

  sokheounpang

  January 29, 2010 at 11:50 pm

 7. ខ្ញុំសួមគាំទ្របាទ​ សុំលោកប្អូនបន្តមិតិរបស់លោកប្អូនបន្តទៅទៀតបាទ

  ហួ

  March 1, 2010 at 12:54 pm

 8. សូមអគុណលោកបង​ហូដែលបានលើកទឹកចិត្ត

  sokheounpang

  March 4, 2010 at 7:51 am

 9. Pang Sokheoun is not a Sanskrit name. Suriyavarman and Jayavarman, and the rest of the khmer Kings are.

  The Pang comes from Southern China.In Fujian/Teochiew, Pang means to put. Pang Sai-to shit, pang jiew- to urine.Pang is a common surname of a Fujian chinese clan.

  The word Khmer came only in the 6th century onwards when the superior Persian/Indians migrated to south east asia, via Burma.They introduced Hinduism and later Buddhism to SE Asia.That’s why even the Angkor temples were first dedicated to Hindu Gods and later to the Buddha.

  True, the brown skinned race once occupied most of south vietnam too.Like the malay kingdoms in Malaysia and Indonesia, they could only build houses and even palaces in wooden structures. And on stilts too, to keep away mosquitoes and floods.It was only after the arrivals of the Persian/Indian KIngs when stone temples were built, all over South East Asia, the earliest being in Bagan,Burma. In the 6th Century, about 300 years before Angkor era.

  Somehow, after the negroes, the brown skinned tribes in the whole of SE Asia just happen to be the most promiscious and corrupt race, in the whole world.( so, no suprise what’s happening in Cambodia, today)

  Could be, education came late for them.That’s why they have been ‘invaded and occupied’ many times over.

  Please google Kemboj Society or Aryan Civilisation in South East Asia.

  With the Internet, today, the days of propoganda and bullshitting are over.

  NO South east asian race- all brown skinned people- had left a legacy of stone temples or any monuments that had survive the ages.The Han chinese, the rulers of China, had the Great wall.The North Indians and Persians left many temples and building which still stand today.Asoka’s rock edicts and gigiantic cave temples and paintings are still around, all over India.And they were built in 2,000,3000 years BC.Asoka was an Aryan, So was the Buddha.

  South east asia was inhabited by the brown skinned race.The oxford dictionary once had them as ‘the lazy race” This was taken out only in the late eighties nineties after Mahathir’s Govt protested to the British.

  These are facts, not fiction.Maybe someone can name me a native born architect who has built a stone building that has survived since ancient time?

  Angkor Kings were Aryans. The workers were Cambodians.So were most the King’s concubines and dancers.

  Please go google Kemboj Society.

  History Buff

  March 7, 2010 at 3:56 am

 10. By the way, lookin at your photo, without the lights shinning off the statue of the Buddha, you would look like a negro.

  Same intelligence, probably. But you’re smart enough to use the reflections of the light to make you look fairer.

  Says a lot about your inferiority complex.

  No wonder Pol Pot spared your clan.

  History Buff

  March 8, 2010 at 4:18 am

 11. Pang means the iron for ploughing or cultivating …old man..My name is in Khmer not chinese. By the way, the more iread ur comment the more i think u have a mental problem and pls go to see the psychiatrist to cure ur psychopathic of racial superiority, or it will be late. Well, because we have internet that’s why i dont believe ur stupid propaganda.

  Oh..if u come again to my blog and post comment pls dont forget to tell me who exactly you are coz i dont want to discuss with someone whose nation is not known like a frog or i mean i am discussing with a JUNGLE man. However, I may guess since u told me that u r Brahmin, and u talk alot abt Aryan, Persian, so if u r a brahmin in india then u must be the Branhman who come to Cambodia to sell mosquito net, or if u r a perisian or Aryan Iranian or in Arabic countries, then u must escape the Iranian dictator or come to SEA to eat pork, OR if u r a Nazi Nordic Aryan, then u must have no place to live and escape for ur shame.

 12. Pleae go google Aryans or migration of the Aryans.

  And Vedic Culture.

  If you don’t have the know how you can ask your Swedish lover to do it.

  Ahimsa!(It’s a Sanskrit word, by the way)

  History Buff

  March 10, 2010 at 11:25 am

 13. Cambodian proverb “If you want to survive, you must be willing to die”

  Not run away to safe havens like Sweden and throw stones from a thousand miles away.

  Anyone has a Cambodian proverb about Cowards?

  History Buff

  April 6, 2010 at 3:41 am

 14. “History Buff”…. Why? When one clicks on your identifier, does it lead them to the web site of the “Bangkok Post.”

  RET2163

  April 17, 2010 at 11:26 am

 15. Mr. Sokheounpang… Very interesting site. Not that I am a scholar in “Khmer issues,” but I do understand why you or others who speak in opposition of Cambodia’s current Government, make the decision to live outside it’s territories. Must I say… Ones life span can be cut very short, VERY SOON where Freedom of Speech is not allowed. Good luck and good health to you and yours.. Your doing the right thing!

  RET2163

  April 17, 2010 at 11:42 am

 16. RT 2163, I got the website through BKK Post.As I mentioned before, I am a frequent visitor to Thailand and Cambodia( Siem Reap) and have been following it’s history, as a teenager, before the Vietnam War.

  If you disagree with what I wrote please point it out to me.Don’t shoot the messenger.

  “To hide the truth does not make it go away”- Parsi proverb.

  History Buff

  April 18, 2010 at 11:20 am

 17. History Buff… My apologies for missing that while reading your previous comments.

  And, by the way.. your’s and the many other outlook’s ref. Cambodia’s history, do make for interesting reading.

  Sorry, no disagreement/agreement here… As well, violence stopped for me the day I left Vietnam.

  Me… I tend to follow “Buddha.”
  “Do not accept any of ones words on faith,
  believing them just because they were spoken.
  Be like an analyst buying gold, who cuts, burns,
  and critically examines the product for authenticity.
  Only accept what passes the test”…..

  I wish you happiness and good health

  RET2163

  April 18, 2010 at 2:54 pm

 18. …..Asoka’s rock edicts and gigiantic cave temples and paintings are still around, all over India.And they were built in 2,000,3000 years BC………
  History Bluff!!!So you mean Asoka reigned before Buddhist era???? You’re fool big time my man. Go do some more research or ask Mr.Pang, I believe he can better be your guru.

  Sovijaya Saro, an Angkorian Offspring

  Sovijaya Saro

  April 22, 2010 at 11:21 pm

 19. History Bluff!!! Since you’ve been to Thailand and Cambodia (Visiting Angkor complex)…Did you notice the stone sculptures? Did they look like those Aryans or current Khmers?… I am telling that I and many other Khmers look exactly the same Jayavarmann VII or Suriyavarmann II. If the two greatest Angkorian Kings were Aryans than all Khmer are Aryans, and Khmer is a supper race (hahha as what you like to talk about race supremacy)

  Sovijaya Saro, an Angkorian Offspring

  Sovijaya Saro

  April 22, 2010 at 11:43 pm

 20. History Bluff!!! Since you’ve been to Thailand and Cambodia (Visiting Angkor complex)…Did you notice the stone sculptures? Did they look like those Aryans or current Khmers?… I am telling you that I and many other Khmers look exactly the same Jayavarmann VII or Suriyavarmann II. If the two greatest Angkorian Kings were Aryans than all Khmer are Aryans, and Khmer is a supper race (hahaha!!! As what you like to talk about race supremacy)

  Sovijaya Saro, an Angkorian Offspring

  Sovijaya Saro

  April 22, 2010 at 11:45 pm

 21. អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរ ។ ខ្ញុំបាទជានិស្សិតច្បាប់នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ។ ជាការពិតណាស់ ខ្ញុំ និងមិត្តភក្តិ មាន សេចក្តីគោរពដោយស្មោះ ដែលមានកូនខ្មែរ ដូចជារូបលោកបានលះបង់ទាំងកំលាំងកាយ និងចិត្ត ព្យាយាមរាល់មធ្យោបាយ ដើម្បីអោយជាតិខ្មែរមានភាពឧត្តង្គឧត្តម យ៉ាងក្រៃលែងក្នុងនាមជា [មហានគរខ្មែរ]ដែលយើងខ្ញុំចាត់ទុកលោកថាជា អ្នកស្នេហាជាតិមាតុភូមិខ្មែរ ។ ដោយសារតែឃើញគំរូដ៏ប្រពៃនេះហើយ ទើបយើងខ្ញុំប្តេជ្ញា ចិត្តយ៉ាងមុតមាំដោយយកភាពអត់ធ្មត់ជាគោល ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី ទស្សនៈនយោបាយរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ដើម្បីអោយដឹងថា តើទ្រង់មានទស្សនៈ និង គោលជំហរបែបណាក្នុងវិស័យនយោបាយ បានជាជាតិខ្មែរក្លាយខ្លួនជាជាតិដ៏ថ្កុងថ្កើងលើគ្រប់វិស័យ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺ យើងខ្ញុំចង់ពង្រីក និងផ្ទេរស្នាដៃដ៏មាន សារៈសំខាន់នេះដល់អ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់រូប ជាពិសេសកុលបុត្រ និងកុលធីតាខ្មែរទាំងអស់ ។
  ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំនោះគឺ យើងពុំដឹងថា តើមានឯកសារ រឺសៀវភៅណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធ ព្រោះរាល់អ្នកប្រាជ្ញ ប្រវត្តិវិទូ និងឯកសារស្ទើរទាំងស្រុង ត្រូវបានបាត់បង់ និងបំផ្លេចបំផ្លាញ ដោយកត្តាជាច្រើនដូចជា អាចោរសៀម របបកាប់សំលាប់ប៉ុល ពត ។ល។ ដូចច្នេះ យើងខ្ញុំសូមក្រាបគោរព និងសំនូមពរដល់លោក ក៏ដូចជាបងប្អូនណាដែលមានឯកសារពាក់ព័ន្ធ រឺមានមធ្យាបាយក្នុងការស្វែងរកឯកសារពាក់ព័ន្ធ សូមទំនាក់មកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១០៧០៥១៦២, ០៧៧៨៨៤៧១៣, ០១១៨១៦០០១ និងសារអេឡិចត្រូនិច ham_seyhak@yahoo.com
  ជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីស្នេហាជាតិរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូប ។ ហើយយើងសុំសំនូមពរដល់លោក Pang Sokheoun អោយ ដាក់ឈ្មោះរបស់លោកជាភាសាខ្មែរផង ។

  Seyhak Ham

  April 28, 2010 at 2:36 pm

 22. អគុណដែលបានយកចិត្តទុកដាក់​និងផ្តល់យោបល់​ព្រមទាំងមានគំនិតស្នេហាជាតិគួរអោយគោរពសមជាកុលបុត្រខ្មែរជំនាន់ក្រោយ។​​

  បើខ្ញុំមានឯកសារទាក់ទងនិងកំពុលព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងខ្មុំនឹងផ្ញើជូន។​វាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែរៀនសូត្រពីព្រះអង្គសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើង។​​

 23. សូមកួនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសប្បាយនីងមើលវិដិអួនេះ។

  .

  កម្ពុជបុត្រ

  April 29, 2010 at 2:57 am

 24. hey you are amzing.. hkmer need more people like you.. im happy you are doing this, you are very educated on all aspects of the cambodia/thailand/vietnam and the world.. including true hsitory, politics, human rights, freedom of speehc.. your amazing, we need more people like you to speak up and speak the truth.. if everyone is quiete, we can never succeed

  adam noah

  May 21, 2010 at 10:01 am

 25. pang by the way the otehr person name adam noah who saybad thing about khmer is not me.. he is pretending to be me… he is actually a siamese guy from australia who alwyas say bad thing about khmer.. i am real adam noah and i know teh truth about khmer and thai and the whole world…..khmer built angkor..khmer were nto slave of khom…khmer and khom were the same..

  some siamese are just very jealous of khmer and cannot accept the true history

  adam noah

  May 21, 2010 at 10:07 am

 26. i know the true hsitory that thai came from china and stole all the land from hkmer, mon and many otehr people.. i know that vietnam came from teh north and stole all tehr landfrom the CHAMand khmer…but i can accpet thats history.. we know thats history and now its year 2010..now we can respect the borders and live with what we have….as long as thai stop invading khmer then we have no problem.. why thai alwyas starting new problem?? dont thai feel lucky already?? there homeland is in china but they got kicked out,,, now they got so much land from khmer, shouldnt they feel very lucky and greatful?? shoudlnt they be so happy to have a country now??

  why should they disrespect khmer after they copy all khmer culture and use khmer writing and number? if you dont like khmer then stop using out culture and copy everything from us ok?

  adam noah

  May 21, 2010 at 10:35 am

 27. Why are you try to hurt Thailand!!! The world need Peace and Compassion. Your info only make thing worst. Wright about your Country, leave us to solve our problem.

  “LET´S MAKE CAMBODIA GREAT AGAIN!” That is a good thing for you to do for your country. And congratulation with the gold your country had found. However, please do not had your opinions on Thailand and our beloved King. Have you ever visited His project! I had. And you wrong about our governments, too sad for me to admit that they are very corrupted. Good luck, your PM being friendly to Thaksin our Ex-PM is just too sad, be where of Argentina & Iraq, and hope your country’ gold will not be pre-sold to friends of UN countries. Do some research under ” War and Natural Resources” or watch the movie “Blood Diamonds”. It may open your eyes, and you may save your country.

  Do not lie about our beloved King, is very บาป (sinful). Many people who try to harm Our King did not die well, mostly Cancer of all kinds visited them sooner then they expect. Do some research! It is ture!!! Pray for forgiveness. And just spend more time saving your country. By the way regarding the border line between our countries, it is a trick, the French used many time in when they take over other countries, to make us fight, so that we remain weak for them to easily rule!!! Research some more re many countries they rule in Africa. Let us be smart, and free! But i say you on your VDO, you look French or partly. It is part of your plan to return to rule Cambodia!!!!

  Real Kon Thai

  June 13, 2010 at 6:19 pm

 28. This is something a Thai Write to each other, may be you can learn something from this Person.

  Dear People of Beloved Thailand,
  June 24,2010

  In the past weeks the events occurred in Thailand have brought upon us much grievance, anger, confusion, and sadness. Many innocent lives have been lost. Many died fighting for their beliefs and values. Many died fighting to protect their country, and many died trying to save others. Many of us watched the situation helplessly, feeling frustrated, sad, angry, and even vengeful. Most of us must have felt the sadness that swept through Thailand, for great loss of this country. We must bear in mind that no matter which sides lives have been lost, they were sons or daughters, husbands or wives, mother or father of someone, and that they were all human beings just like us, who may have the same emotions as we felt. It is the most important thing for all of us to remember, that the feelings of frustration, anger, and vengeful, were the causes of this tragedy in Thailand last week.

  Please find in your heart the kindness and compassion to forgive. And channel your feeling of anger and sadness into doing the best you can, making positive changes, starting with yourself. You are all the future of our country and the world. Please learn to forgive others, be conscious and insightful of what you believe and recognize the responsibility towards everything you do or say, that may hurt others. Let peace begin within our hearts….

  So, I shell forgive you.
  Reading your info, I wish you could have learn to be kinder. I hope you will start now….

  Real Kon Thai

  June 13, 2010 at 6:57 pm

 29. By the way I had just saw you picture, I think you look very THAI, ask anyone!

  Real Kon Thai

  June 13, 2010 at 7:18 pm


 30. Take a look at what My King do, What have you done for your country!!!

  Real Kon Thai

  June 13, 2010 at 7:39 pm

 31. Real Kon Thai,
  I just want to make you clear about me:
  1. I am not a reporter but just opiner,
  2. Your king is not god or my father, and every one is entitled to criticize so no the concept of sin exists.
  3.Your message to the dear people of beloved thailand is not shared by the red, doesn´t bring justice to the red, but it encourages more brutality committed by the few elite against the poor red. So i dont share the feeling with this useless sweet message either.
  4. I dnt need to watch the blood diamond in seraleone, but it already happened in my country in the 1970s and 1980s the time that the criminal, shameless, greedy, inhuman Thailand helped khmer rouge and made bussiness with the khmer rouge in Pailin, the diamond territory of Cambodia.
  5. Why do you say I look like Thai? Why dont you say you thai people look like me, Khmer? Because you Thai historically claim that you are Tai from southern of china who have an appearance like chinese, but why like me , right?

 32. Real Kon Thai,

  About taking a look at what your king does and what i have done,

  I have not done much like your king because I have not:
  1. corrupt myself to have US$36billion
  2. supported prostitution
  3. supported coup
  4. divided society with social classes- buffalo poor and educated elite.
  5.banned anyone from the freedom of expression

 33. Replying to Savy K Hang,
  I have not thing against Khmer People and I don’t believe most Thai do nether. I talked directly to kolbotkhmer as a person to a person. The problem is not about Thai or Khmer people, but his posts seems to go against all of us. I don’t think he or you should make judgment to all Thai people. I think people should leave in peace with kindness to each other without border, and I believe many of Thai believe the same. It is because our Ex-Government had make the deal personally with your government without letting anyone know first, and that is the problem. Thai people are very upset with Thaksin Ex-Government as you may be up set with Hun Sen! Along side we are suspect that there may be some private deal on Oil between the 2 leaders. And of cause many politicians use this subject as an opportunity overthrow their opposition. It is too sad all of this happen, which may cause by the greed of a few men. I was going to bring many of my young students to visit your country, because I do admire your couture, and now we do not feel save to go. One must differentiate between the act of some bad leaders and the people of the country. Wars were always cause by a few power hungry and greedy men. We leave very peacefully with Khmer People in Thailand. History should be thought to learn the mistake from the past, and build on the future with forgiveness. No one or country should be proud for causing any war in the past or in the future.

  Real Kon Thai

  June 15, 2010 at 2:29 pm

 34. Real khon Thai,

  I never say all Thais are bad, you should have followed all of my messages. When i reffer to Thais I particularly mean those who are the elite in Bangkok, the trouble maker Yellow, and the royal family who always back and side with the coup maker and the elite and I am also against those who allied themselves with those elite group. These people do not only create problem in Thailand but they also make trouble with Cambodia, my country and my people always become their scapgoats. And i dodnt even refer to all thais in the elite group because sometime I use some thais, or most thais meaning most of or some of people in the elite groups.

  You should understand how we feel when our country and people are not respected by those elites in Bangkok by keep mocking and insulting us.

  You should have known that I am always with the peaceful red (not the violent red). And you know the red are the majority in Thailand.

  sokheounpang

  June 15, 2010 at 3:12 pm

 35. This blog is a depressing waste of space.

  Yet another Khmer nationalist busy playing the victim, dredging up historical grievances and the glory of empires long past, and blaming the evil Thais/Viets/whoever for whatever ills have befallen Cambodia. All this crap about temples, Angkor, Preah Vihear etc…. yawn. It’s OK dude, you got your temple back — in fact you’ve got like 5000 of them:

  http://tinyurl.com/236wre8

  … so move on already. Organise. Be productive. Collaborate. Think positive. Educate. Build. Innovate. Look to the future.

  All this patriotic flag-waving, bitching and moaning about your neighbours, and cheap historical victimhood will continue to get you exactly one place: nowhere. Just ask the Palestinians how it’s working out for them.

  cute

  July 7, 2010 at 7:04 pm

 36. Cute,
  If you were a Thai, I think the above mentioned phrases better refer to yourself. I hope you should have learn from this blog and live a life in a civilized world.

 37. Cute,
  If the thai troop not to invade cambodian land and think like you we won’t have any problem today. the thai use cambodia as the scapgoat for their politic.

  middle man

  August 1, 2010 at 11:44 am

 38. History Buff,
  Jayavarman is the name of the king odinary people don’t use.Can you have your name like your king?. You said Khmer is khom what if i call tha^t not thai.You have been brain wash by your school system. Try to open mind look into real history beyond your school system.Your kings are land thief so try to change history teach their people.

  middle man

  August 1, 2010 at 12:09 pm

 39. Real Kon Thai,
  Your message on June15 at2:29pm sound very good.I belief most cambodian don’t have anything to against thais either, but your government (The king and queen’s puppet) was wrong to sent troop to invade cambodia in the first place. You have been brainwash by your kings(who create your school system). Freedom of no speech, cut at lease 1000 websites, if you are good why afraid of people to criticize, your king only allow you to suf websites he wants like bangkokpost and the nation which tell only one side of the story ask your red shirt they know. Where your king got $36 billion from? what if you have $36 billion, would you like to help people?(i don’t mention about power and popularity ) or you rather stuck in your ass and bring to the grave with you. Think Think Think the truth shall live.

  peace

  August 1, 2010 at 11:48 pm

 40. Hello bong I am very happy that recieve book that bong free download. of cource I am need all those book. I want to download the art of war book how way that I can get these book. Enclose I wish bong to success all bong work. So, I hope full that bong really never mind.
  Sincerely,
  Khan

  sokhan

  August 6, 2010 at 9:45 am

 41. dfdf

  dara

  August 6, 2010 at 10:00 am

 42. Look what the Thai King did?

  Why he became a flip flop one.

  .

  កម្ពុជបុត្រ

  August 14, 2010 at 1:01 am

 43. haaaaaaaaaaaaa this king is a monkey!! welll welll this is called siam land.

  Dara

  August 14, 2010 at 6:35 am

 44. Dear Sokheoun

  I think that’s good to have idea on public awareness about Kingdom of Khmer Empire, of course the historical culture is the life of Khmer, soul, spirit, and it is only one way to make sense of Koun Khmer having the very solid unity and sustainable well being. Khmer has not write anything by ourselves, not like Siam and Youn. Khmer is not cheating anyone about the real land boundary, history, and culture. The real Khmer is honest, humble, and gentle. Only God that limit everything in his hand and plan. I will keep you inform more on how to make Khmer strong again. NRN

  Sustainable NRN

  August 17, 2010 at 7:49 am

 45. Dear Readers

  Khmer ancient have very brilliant ideas and plan on how to grow and glory. There is something that could be explored and explain to the world. But it would be good to start after 21 Dec 2012. NRN

  Sustainable NRN

  August 17, 2010 at 7:54 am

 46. Sustanable NRN

  Why 21 Dec 2012?

  sokheounpang

  August 17, 2010 at 8:20 am

 47. I think you are agood man

  Rachana

  February 25, 2012 at 1:51 pm

 48. Where you living now? I’m a kambodian that come from Takeo province too :)) and I live in Stockholm city,

  Srei peou Sann

  March 2, 2012 at 3:14 pm

 49. Somebody essentially help to make severely posts I might state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this actual submit amazing. Magnificent task!

  make-collage

  September 24, 2012 at 7:50 am

 50. Please, stop talking about yourselves and speak in defense of the Khmer people or Thai people

  carbl

  March 3, 2013 at 9:15 pm

 51. Fucking barbaric stupid cambodians, fuck your dirty smelly piece of shit ankor wat which looks like a fucking rubbish dump site, the towers of ankor wat look like garbage trash stacked up high covered in mould and shit. Cambodia sucks, pol pot should have mirdered all of you cambodians!

  Hhhbb

  April 30, 2016 at 8:40 pm

 52. All people in the world should look down on you in the way that you have not any right to tell lie about the bad thing that you see with your mind, with thatvkind of your heart. If French people or People in Europe try to commit elling lie to your country in the same way that you did to Neighbour country which had never ever been prosesed by your Khmer, that kind of people. What do you feel? Tell lie about your family in negative and pesstimist way in the same way you do to the other? Are you not sad? But It’s not exactly bad and hated as Telling lie about your Khmer king, former, present, and your king in the future? If you have a conscience and you are still have sub-conscious about your Khmet nation flag….. Please do not own those mad mind and poor heart..

  MK Resto

  May 1, 2017 at 9:23 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: